תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות חברת ליבינגרין בע”מ, ח.פ. ____________ שמשרדה ברח’ ______ (להלן: “החברה“) המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות (להלן: “מועדון הלקוחות“), והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: ” התקנון”). ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת.

  1. תנאי הצטרפות:

1.1. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל המצטרף כחבר למועדון נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.

1.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.

1.3. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

2. הגבלות הטבה ושינוי סכום ההנחה:

2.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל או לשנות את כל ההטבות בזמן המימוש ולשנות את סכום ההנחה הניתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.2. הטבת הצטרפות למועדון הלקוחות ניתנת ללקוח בזמן מוגבל בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3. אי הכפלת הטבות או קופונים:

3.1. כל הטבה או קופון הינם ללא כפל מבצעים אחרים אלא אם נקבע אחרת על פי הסכם בין החברה ללקוח.

3.2. אין באפשרות הלקוח לנצל מעל לקופון אחד בכל הזמנה אחת.

4. חובת הלקוח לנצל הטבות:

4.1. במקרה שבו הלקוח לא ניצל את ההטבות המצויות במועדון הלקוחות, אין באחריות החברה להחזיר לו כסף או כל תמורה אחרת.

4.2. הלקוח אינו רשאי לדרוש החזר כספי בסך הנקודות או ההטבות שהוענקו לו על ידי החברה.

4.3. במקרה של ביטול עסקה, ההטבות שנוצלו על ידי הלקוח לא יחזרו ואין באפשרות הלקוח לדרוש כל תמורה עליהן.

5. שינויים והפסקת הטבות:

5.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון (באופן זמני או לצמיתות) בכל עת ו/או לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללקוח בלבד, ללא הודעה מוקדמת.

5.2. במקרה של הפסקת ההטבות, לזמן מוגבל או לצמיתות, החברה תעדכן את הלקוח בהודעה בכתב דרך דוא”ל או באמצעות הודעה נפרדת לכל חבר במועדון הלקוחות.

5.3. החברה אינה נושאת בשום אחריות במקרה שתחליט לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללקוח.

5.4. כמו כן, החברה אינה נושאת בשום אחריות כלפי הלקוחות או כלפי צד ג’ כלשהו במקרה שתפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל או לצמיתות, מכל סיבה שהיא.

6. ביטול החברות במועדון הלקוחות:

6.1. כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות במועדון. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.

6.2. החברה שומרת על זכותה לבטל בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל  את חברותו של חבר מועדון, לרבות בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או בעסקיה ו/או במועדון, בפעילויות שבו ו/או במי מטעמה של החברה, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר המועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון.

7. הסכמה לקבלת חומר שיווקי:

7.1. הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי מהחברה, לרבות ביחס למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות, באמצעות דוא”ל והודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה.

7.2. ללקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות יסיר עצמו מרשימת התפוצה ע”י לחיצה על כפתור ההסרה הייעודי להודעות הדוא”ל ו/או לפעול לפי דרכי ההסרה המפורטות בהודעות הטקסט.

8. שמירה על פרטיות:

8.1. חבר המועדון מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. חבר מועדון מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון שנמסרו על ידו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

8.2. מובהר כי אין בעצם סיום החברות של חבר מועדון במועדון כשלעצמו כדי להסיר את חבר המועדון מרשימת הדיוור של החברה. חבר מועדון אשר חברותו הסתיימה והוא חדל להיות חבר מועדון רשאי, במידה והוא אינו מעוניין בהמשך קבלת דיוור פרסומי ושיווקי מהחברה לפנות לחברה בכל עת בבקשה להסרתו מרשימת הדיוור בהתאם להוראות תקנון זה.